عرضه کارت شارژ

همکاران ارائه کننده کارت شارژ تالیا به شرح زیر می باشند :

مهدیس پایاب